Privacy Statement

Privacy policy voor Esther van Benthem makelaars o.g., eigenaar van www.esthervanbenthem.nl.

In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daar mee omgaan. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van de contact gegevens onderaan de pagina. 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.esthervanbenthem.nl is een belangrijke taak voor ons. Wij garanderen dat persoonlijke informatie, die u aan ons verschaft, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, etc. vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Gebruik van verzamelde gegevens

Het opslaan van persoonsgegevens
Wanneer u ons belt voor het inplannen van een bezichtiging, u zich inschrijft om onze nieuwsbrief of eigen aanbod te ontvangen, uw woning met ons gaat verkopen of een woning met ons gaat aankopen, vragen we u aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers. We verzamelen geen informatie voor andere doeleinden, dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Mochten we in de toekomst e-mail nieuwsbrieven of andere commerciële boodschappen naar u willen versturen, dan zullen wij dit uiteraard alléén doen als u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief of andere communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Verwerking van persoonsgegevens
Voor Esther van Benthem makelaar o.g. is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u eventueel (via de website, per e-mail of op andere manieren) aan Esther van Benthem makelaar o.g. verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy verordening wordt behandeld.

Persoonsgegevens die u aan ons geeft
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Indien u uzelf registreert via onze website, via een contactformulier op een site van derden, telefonisch of middels email contact met ons opneemt of gebruikt maakt van onze diensten, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt, namelijk:

– naam;
– adres;
– e-mailadres;
– telefoonnummer ;
– geboortedatum en geboorteplaats;
– burgerlijke staat;
– herkomst van vermogen;
– legitimatiebewijs met nummer en geldigheidsdatum en
– onderwerp van uw afspraak.

Deze persoonsgegevens worden door Esther van Benthem makelaar o.g. verwerkt voor de volgende doeleinden:

– de afhandeling van uw contactaanvraag om met u in contact te kunnen treden en een afspraak te maken;
– voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven of woning aanbod die per e-mail worden verzonden, indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven;
– voor het delen van uw gegevens met derden (hier geeft u expliciet toestemming voor);
– het aangaan van koop- of huurovereenkomsten;
– het geven van adviezen, taxaties en andere rapportages;
– het aangaan van opdracht bevestigingen en
– het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld uitwisseling van gegevens aan notarissen, ontwikkelaars, aannemers, collega makelaars, etc. Omdat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens sluiten wij met externe partijen, die toegang hebben tot persoonsgegevens, een juridisch geldige verwerkersovereenkomst (een overeenkomst tussen de verantwoordelijke partij en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan).

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derden afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Vertrouwelijk
Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen uw gegevens verwerken.

Beveiliging

Kantoor
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

– onze computersysteem en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode;
– ons kantoor is beveiligd;
– alle documenten waar persoonsgegevens instaan, worden, mits deze bewaard moeten worden volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), vernietigd door middel van een papierversnipperaar of worden vernietigd door een daarin gespecialiseerd bedrijf en
– Esther van Benthem makelaar o.g. heeft een externe systeembeheerder voor o.a. het plaatsen van de nieuwste virusscanner en hackbeveiliging.

Website
Onze website heeft een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij uw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen. Het bewijs dat onze website beschikt over een https-beveiligingscertificaat, kunt u zien aan de browserbalk bovenaan de website.

Onze website maakt gebruik van analytische cookies. Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de gebruikte browser(s).

Termijnen, rechten en plichten

Bewaartermijn
Esther van Benthem makelaar o.g. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De Wwft schrijft voor dat wij eigen transacties voor een periode van minimaal 7 jaar moeten bewaren.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden alleen op deze website gepubliceerd. Esther van Benthem makelaar o.g. neemt uw privacy erg serieus. Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Esther van Benthem makelaar o.g. en specifiek, kun u ons benaderen via e-mail.

Met vriendelijke groet,

Esther van Benthem makelaar o.g.
info@esthervanbenthem.nl